دیرگاهیست 

شناختنت زندگی ام شده

گرچه هیچ ندانم 

از تو

امروز را به یاد  

تمام اشک های شوق زندگی ام

اشک میریزم 

با نام شناختنت.

امیدا که یاریم کنی

در دانایی ...

همانا که همه توست

من ِ تو دانایی شناخت و اشک ....

مژگان

/ 0 نظر / 5 بازدید