من اوج نیاز و تو خورشیدِ حضور،  من همزادِ درد و تو آرامش را معنا،  من نبودن و تو علت هستی،  من رنج و تو گشایشِ بی مانند،  من غم و تو دریای نشاط،  من سردرگم و تو مقصودِ هر راهی،  من ندانستن و تو ساحلِ امن،   من حیران و تو قبله یِ اشتیاق،  من هیچ و همه تو....

رحمی کن مرا

/ 2 نظر / 4 بازدید
محمد امین

سلام آدم یاد یه دعایی بود که بعد اذان میخونن میوفته

مژگان

مدتی نه اذان شنیدم نه دعای بعدش رو ...