چه بسیار نفس کشیدیم اما ندانستیم چرا.... 

و چه بسیار اشک ریختیم اما ندانستیم در فراق چه کسی...

نگاه سرد درختان به دلهای فسرده

حکایت از نبودن ونزیستن دارد

چشمان خسته ی آسمان حیران به زمین می نگرد

و دستان سرد باد دشت ها رانوازش می کند

بی تو طلوع وغروب معنای یکسانی گرفته اند

و روزوشب با گردوغبار فسردگی محو تاریکی شده اند

تو نوازش آرامش بر دلهای خستگان تاریخی

تو نور عظیم هستی در رگ وجود عالمی

زمین تشنه ی عشق است و آسمان گدای نور تو

باد محتاج محبت و من نیازمند خود تو

تمام عشق های جهان پیشکش وجودت

و تمام اشک های چشمان منتظرم برای تو

بیا که آسمان وزمین و باد چشم براه آمدنت هستند

بیا که من لبریزم از انتظارآمدنت....

ای تمام وجودم

/ 0 نظر / 2 بازدید