بزرگ شدن..

می شینی روبه روش به چشماش نگاه می کنی، باهاش حرف میزنی صدات داره می لرزه بغض هم گلوتو گرفته. داد میزنی اشک امان حرف زدن بت نمی ده!! داری چی می گی اینا همش کفره!!
اما شیرینه ،داری برای کسی کفر می گی که تا حالا همش در گوش تو گفته خدا!!تنها خودت میدونی اینا کفر نیستن دازی بزرگ میشی داری چیزایی رو میفهمی که تا حالا ذهنتم به سمتشون نمی رفت!!لبخندی میزنه می گه" خوب میشی!!حلاج هم می گفت انا الحق!!برای عبور از هر پله باید پای روی پله ی قبلی بذاری!!!!!"

/ 1 نظر / 2 بازدید
دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاههای سراسر

از شما میخواهیم که هر جا که هستید، در مدرسه و دانشگاه، واحد های محلی دانشجویان، و یا دانش آموزان آزادیخواه و برابری طلب را تشکیل دهید و اعلام موجودیت کنید. اگر در اهداف ما شریک هستید، اگر خود را در جدال با به سیاهی و تباهی کشیدن محیط های آموزشی با ما در یک جبهه میدانید به این صف بپیوندید. با هر عقیده و مرامی که دارید خود را متعلق به دانشجویان و یا دانش آموزان آزادیخواه و برابری طلب اعلام کنید.این نام را بر خود بگذارید. همانطور که در مقابل تعرض برده داران همه بردگان شورشی اعلام کردند که ما اسپارتاکوس هستیم امروز در مقابل تعرض به آزادیخواهی همه آزادیخواهان باید اعلام کنیم که ما آزادیخواه و برابری طلب هستیم.