...

به من نگاه کن!! سرتو زیر ننداز چرا همش داری فقط  جلوی پاتو میبینی جاده ای که تو توش داری میری بی انتها تر از این حرفاست!!خودخواهی یه ابری شده که نه تنها آسمان دلت رو گرفته بلکه تو جاده یِ زندگی هم ،جلوی چشمات رو گرفته!! آره داری خود خواهی میکنی،نه، همش خودخواهی نیست لج بازی یا چه میدونم یه سری رفتارهای بچه گونه باهاش قاطی شده،رقتارهایی که هیچ وقت نه من نه تو فکر نمی کردیم که بشون آراسته هستیم!!حالا که وقت عمل شده می بینیم (البته اگه ببینیم)توی اونها به شدت می لنگیم.به دیگران چه کار داری تو تنها با خودت سنجیده میشی بهترین باش و این رو به خاطر بسپار در میان خوبی ها خوب بودن هنر نیشت.نه صبر کن جرفام بات تمام نشده بذار بت بگم زندگی فقط یه بازیه آره قبول دارم سخته اما آخرش چی؟برد و باخت نداره آخرش همه باید به هم دست بدیم و لبخند بزنیم!!مواظب باش...،راستی یادت باشه یه انسان هر جایی باشه وهر رفتاری بکنه، انسانه و احترام به انسان ها نشانه ی انسانیت تو!!انسان باش 

حرفایی که دوست دارم مستقیما به آدما بزنم اما نمی شه...

/ 1 نظر / 4 بازدید