وقتی از خودت هم خسته میشی چه میکنی؟


زندگی یه دادگاهی که هر چی بگی بر علیه خودت استفاده میشه پس بهتر ساکت شی!!هیس هیچی نگو!نمی خوام حتیصدای نفست رو بشنوم!!میتونی فقط نگاه کنی اما من اینکارو توصیه نمی کنم چون از اون جایی که من می شناسمت می دونم طاقتش رو نداری پس به نفع خودته نگاه هم نکنی!!خدارو شکر این روزا همه ی گوشها از شعار پر شده و در اینچا لارم به تذکر در این مورد نیست!در مورد حس چشایی هم برای خالی نبودن عریضه عرض میکنم از بس طعم شیرینی و تلخی رو تو زندگی در کنار هم چشیدیم دیگه بی حس شدیم!!به قوله ای بیق...خوب غصه نخور یه در هنوز بازه،بروبرو!!از من نپرس کجا ،فقط برو به پشت سرت هم نگاه نکن شک نکن،یادت هم باشه هر جا بری آسمون همین رنگه!نه باید حرف بزنی نه ببینی و نه گوش بدی.اما یادت باشه همیشه جایی برای رفتن هست ومطمئن باش که همیشه جایی منتظر اومدن تو...جاده برای رفتن است و چه چیز همانند تر از جاده به زندگی

/ 2 نظر / 3 بازدید
realcuckoo

و من مسافرم ای بادهای همواره مرا به وسعت تشکيل برگ ها ببريد

مهسا

رؤياهايت را فرومگذار که بي آنان زندگاني را اميدي نيست و بي اميد، زندگي را آهنگي نباشد از روزهايت شتابان گذر مکن که در التهاب اين شتاب نه تنها نقطه ي سرآغاز خويش که حتي سرمنزل مقصود را گم کني زندگي مسابقه نيست زندگي يک سفر است و تو آن مسافري باش که در هر گامش ترنم خوش لحظه ها جاريست