لبخند

خدای من به آنچه به من می دی و نمی دی راضیم به آنچه که برای من می خواهی راضیم و به انچه که از من می گیری راضیم...

شناختن جنس حسم برام سخته دل بستگی پس چرا به این راحتی رهایی... عادت پس چه اصراری...

امروز مشق سکوت می نگاشتم و شب از فرط خستگی همراه لبخندی به خواب می روم... به اشتیاق چشیدن خواب ابدی...

پ ن: می دونم خیلی سخت نوشته شده!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید