خودخواهی یه ادم نه شاخ داره نه دم. تو حرف زدنش تو برخوردش حتی تو کلماتی که انتخاب می کنه که با دیگران حرف بزنه... یه روزهایی تو مخیله ی من اصلا نمی گنجید که یه ادم می تونه اینقدر خودخواه باشه تا وقتی که نمونه اش رو دیدم حتی اون موقع هم باور نمی کردم اما چیزی که داد میزنه رو نمیشه انکار کرد. چرا ادم ها این قدر خودخواه میشن که نه تنها فقط مصلحت خودشون رو تو کارها فقط می بینن بلکه حتی چیزهایی خوب رو هم برای دیگران به سختی می تونن قبول کنن.. شخصا ریشه اش رو در تربیت خانواده می بینم وقتی فرزند یه مادری باشی که همیشه بهت گفته باشه تو خوشگلترین باهوشترین و همه ی خوب ها ترین هستی همین می شه دیگه.... در کنار یه همچین ادم هایی نه تنها هیچ خیر منفعت نداره و ادم ازشون هیچ چیزی یاد نمی گیره بلکه رفتار ناخوداگاهشون هم به ضرر اطرافیانشون . از هم نشینی با یه همچین ادم هایی به شدت بپرهیزید اگه برای خودتون ارزش قایل هستید . 

پ ن: سرم داشت سوت می کشید و دلم هم کلی پر بود که این هارو نوشتم قصد نق زدن نداشتم. 

/ 0 نظر / 5 بازدید