دوباره بغض دلم آشیانه ی توست

دوباره قلب بی نفسم شرحه شرحه عاشقانه ی توست

 

دوباره بی تو اسیر خاک شده ام 

دوباره از تو نوای وصل نشنیدم

 

دوباره در هر نفسم صدای ناله ز دوری توست

دوباره در هر طرفم یکی نشانه ی توست

 

دوباره اشک ها وصال را می طلبند

دوباره نشانه ها زهر گوشه ای می رویند

 

خبر نداده امدی به سراغم باز

دوباره راه ها می سرایند برایم اغاز

 

مرا نگاه کن در این گوشه ی دور

دوباره رقص فتاده ام با شوق و سرور

 

کجا روم شکایت تو که چنین کنی با دل من

که هر طرف که روم نشانه ی توست با من

 
/ 0 نظر / 19 بازدید