سياه مشق عشق

سیاه مشق های هر روز و شب و هر لحظه ام که با عشق بوی زندگی گرفته اند. دفتری بی مخاطب

» چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱ :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱
» یکشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٠ :: یکشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٠
» دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠ :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» خواهر کوچیکه :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
» دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠ :: دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠
» جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠ :: جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠
» پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩
» پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩
» چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
» چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩
» یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩
» یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩
» شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩ :: شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
» پنجشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٩
» شنبه ٤ دی ۱۳۸٩ :: شنبه ٤ دی ۱۳۸٩
» جمعه ۱٩ آذر ۱۳۸٩ :: جمعه ۱٩ آذر ۱۳۸٩
» چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٩ آذر ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٩ آذر ۱۳۸٩
» جمعه ٥ آذر ۱۳۸٩ :: جمعه ٥ آذر ۱۳۸٩
» پنجشنبه ٤ آذر ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ٤ آذر ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩
» قطار :: دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩
» پنجره ی خانه ی ما :: یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٩
» جمعه ٢۸ آبان ۱۳۸٩ :: جمعه ٢۸ آبان ۱۳۸٩
» چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩
» جمعه ٢۱ آبان ۱۳۸٩ :: جمعه ٢۱ آبان ۱۳۸٩
» چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩
» چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩
» جمعه ۱٤ آبان ۱۳۸٩ :: جمعه ۱٤ آبان ۱۳۸٩
» من اینم دیگه... :: سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩
» پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩
» پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩
» شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩ :: شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩
» دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٩
» شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٩ :: شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٩
» یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩
» شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٩ :: شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٩
» اعتراف :: پنجشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٩
» قلبم برای تو می تپه :: سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩
» شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٩ :: شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٩
» دوشنبه ٧ تیر ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٧ تیر ۱۳۸٩
» یکشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٩
» یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩
» جمعه ٦ فروردین ۱۳۸٩ :: جمعه ٦ فروردین ۱۳۸٩
» جمعه ٦ فروردین ۱۳۸٩ :: جمعه ٦ فروردین ۱۳۸٩
» جمعه ٢۱ اسفند ۱۳۸۸ :: جمعه ٢۱ اسفند ۱۳۸۸
» دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸
» پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸
» جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۸ :: جمعه ٢۳ بهمن ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸
» جمعه ٩ بهمن ۱۳۸۸ :: جمعه ٩ بهمن ۱۳۸۸
» دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸
» پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸
» دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۸
» جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸ :: جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸
» دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸
» یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۸
» هشت هشت هشتادو هشت :: شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸
» دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸
» خدایا ، فقط تو :: پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸
» جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۸ :: جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸
» پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
» کوچه پس کوچه های دل :: یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۸
» یه کوچولو خودمونی :: چهارشنبه ٤ شهریور ۱۳۸۸
» ط :: جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۸
» دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۸
» دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۸
» جمعه ٢٦ تیر ۱۳۸۸ :: جمعه ٢٦ تیر ۱۳۸۸
» مرا چه می شود آیا? :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸
» یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۸
» حرف های خودمونی با یه دوست :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۸
» جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸ :: جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸
» دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸
» شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸ :: شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸
» پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸
» یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸
» جمعه ٥ تیر ۱۳۸۸ :: جمعه ٥ تیر ۱۳۸۸
» پنجشنبه ٤ تیر ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٤ تیر ۱۳۸۸
» پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸۸
» یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۸
» هیاهوییست در دلم :: پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۸
» پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸
» شلم شوروای ذهنم... :: سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۸
» دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» من هستم... :: پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸۸
» دو راهی... :: جمعه ٩ اسفند ۱۳۸٧
» حرف های خودمونی :: چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٧
» جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧ :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧
» 5 دقیقه ص :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٧
» چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧ :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
» یه روز خوب:) :: یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٧
» پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧
» یادآوری برای خودم... :: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٧
» دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧ :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧
» چی بگم!!! :: یکشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٧
» پیغام من.... :: پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧
» درد... :: چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٧
» مروری بر من... :: شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧
» و امشب... :: جمعه ۱۳ دی ۱۳۸٧
» چقدر... :: پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٧
» التماس :: دوشنبه ٩ دی ۱۳۸٧
» بازی... :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧
» پیغام آور :: دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧
» خودمونی هایی با بابا :: جمعه ٢٩ آذر ۱۳۸٧
» حس ها... :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧
» پاسخ :: دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٧
» پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧
» دل تنگی و بی حوصلگی :: شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٧
» خودم :: سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧
» خلاصه :: جمعه ۸ آذر ۱۳۸٧
» اشک :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧
» یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧
» من و پشت پنجره... :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧
» جمعه ٢٤ آبان ۱۳۸٧ :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳۸٧
» سادگی :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳۸٧
» سبک جدید :: پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٧
» گفتگو :: چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧
» آب :: یکشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٧
» لیست... :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳۸٧
» طواف :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
» دل من :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» لبخند :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧
» تمرین :: یکشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٧
» شمارش معکوس :: شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٧
» زیبایی ها... :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
» رضایت :: سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳۸٧
» برو بیرون... :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
» ادامه ی مطلب قبل... :: شنبه ٤ آبان ۱۳۸٧
» شنبه ٤ آبان ۱۳۸٧ :: شنبه ٤ آبان ۱۳۸٧
» پشیمانی :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳۸٧
» رودخانه ای به نام زندگی... :: سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٧
» تنهایی :: یکشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٧
» کاش در کنارم بودی :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٧
» khahesh :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸٧
» bazgashti dobare... :: جمعه ٢٩ شهریور ۱۳۸٧
» آرامش :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٧
» خیلی سخته!! :: شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٧
» یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» خطاب به او :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
» زندگی :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٧
» فرشته ها فرشته ها... :: یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
» دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٦
» زجر :: سه‌شنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٦
» پنجشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٦
» خواب شیریِن من :: یکشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٦
» برنامه ریزی :: شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٦
» تمنای محال :: جمعه ۱٢ بهمن ۱۳۸٦
» یه روز :: یکشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٦
» کارواش... :: جمعه ٥ بهمن ۱۳۸٦
» بزرگ شدن.. :: دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٦
» حیرانی :: یکشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٦
» کمک... :: جمعه ٢۱ دی ۱۳۸٦
» کاش می فهمید.... :: سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦
» نگاه انتظار :: دوشنبه ۳ دی ۱۳۸٦
» درو دیوار این شهر همش از تو یادگاره.... :: یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٦
» وقت اضافی :: یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٦
» ... :: پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۸٦
» رهایی :: سه‌شنبه ٦ آذر ۱۳۸٦
» من توی عشقت گم شدم!! :: دوشنبه ٥ آذر ۱۳۸٦
» وقتی از خودت هم خسته میشی چه میکنی؟ :: دوشنبه ٥ آذر ۱۳۸٦
» دوری :: شنبه ۳ آذر ۱۳۸٦
» دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٦
» دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» دلتنگي :: دوشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
» باران :: یکشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٦
» سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» یکشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٦
» دوشنبه ٦ فروردین ۱۳۸٦ :: دوشنبه ٦ فروردین ۱۳۸٦
» چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٦
» یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٥ :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٥
» رقصی به سوی خداوند :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٥
» تنهايی :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳۸٥
» تو... :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٥
» دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٥ :: دوشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٥
» شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٥ :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٥
» یه صحبت کوچولو :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۸٥
» عاشورا :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۸٥
» جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۸٥ :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۸٥
نوشته شده در ساعت توسط مدیر |


Design By : Night Skin